سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صمد علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانش
عبدالرحیم هوشمند – استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چ

چکیده:

در مطالعات منابع آب، بررسی کیفی آب رودخانه، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . از آنجایی که عمده مصارف منطقه مورد مطالعه شرب و کشاورزی می باشد . لذا مقادیر یون های موجود در جریان های سطحی مانند : -HCO3 و SC4 و ‍CL و K و +Na و Mg2 و Ca2 و CO3 که خود آنها متاثر از شرایط اقلیمی و ژئولوژیکی منطقه بوده و حائز اهمیت می باشد. افزایش غلظت بیش از حد مجاز یون های مذکور مصارف شرب و کشاورزی را با محدودیت جدی روبرو می کند. در این پژوهش ، کیفیت آب رودخانه تجن از نظر آبیاری محصولات کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. ابتدا متوسط پارامترهای کیفی آب در سال ۸۶ – ۸۵ در هر ایستگاه محاسبه گریدد و سپس بر اساس استانداردهاو توصیه های موجود برای آبیاری محصولات کشاورزی از جمله طبقه سندی ویل کوکس، کیفیت آب در هر ایستگاه و تغییرات مکانی ان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست امده در کلیه ایستگاه های واقع در رودخانه تجن (ایستگاه های سلیمان تنگه، ریگ چشمه و کردخیل) از نظر طبقه بندی ویل کوکس، یون سدیم قابل تبادل در کلاس ۱ ( عالی تا خوب) ، همچنین شوری در دو ایستگاه اول در کلاس ۲ ( شوری متوسطدر حد مناسب ) و در ایستگاه کردخیل در کلاس ۳ ( با شوری زیاد و در حد قابل قبول ) و از نظر رهنمودهای ارزیابی آیرز و وسکات، غلظت یون کلر در کلاس۱( عالی تا خوب ) قرار گرفته اند. کیفیت رودخانه تجن برای استفاده در آبیاری سطحی و بارانی از لحاظ مقدار سدیم و نیز به لحاظ غلظت کلر پیامد بد آبیارینمی باشد.