سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مروارید بصیر –
سید محمد باقر نبوی –

چکیده:

رودخانه‌ها به عنوان یکی از منابع اساسی تأمین آببرای مصارف گوناگون کشاورزی شرب و صنعت مطرح می‌باشد حفظ کیفیت این منابع با توجه به خشکسالی های اخیر و توسعه شهری و روستایی وظایف مهم در حیطه محیط زیست میباشدرودخانه کارون پرآب ترین وطولانی ترین رودخانه کشور است که به علت وجود مراکز متعدد صنعتی وزمینهای کشاورزی و شهرهای بزرگ در حاشیه آن موقعیتی استراتژیک در منطقه غرب و جنوب غربی ایران داشته و پایش بهینه کیفیت آب آن یک ضرورت ملی است. در این بین شاخص WQI شاخصی مناسب میباشد که وضعیت کیفیت آب را به صورت کمی ارائه می دهد ویک شاخص عمومی وکاربردیدر بیان کیفیت آب رودخانه می باشد. همچنین ارائه تصویر صحیح از وضعیت کیفی آبهای سطحی توسط نرم افزارGIS باعث می‌گردد تا هرگونه تصمیم گیری مدیریتی که اثرات زیست محیطی آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم متوجه آبهای سطحی کشور باشد با اگاهی بیشتری اتخاذ گردد. این تحقیق با هدف بررسی کیفی رودخانه کارون در محدوده بندقیر تا اهواز با استفاده از نرم افزار WQINSF-انجام پذیرفته است. دراین تحقیق ۱۰ فاکتور اکسیژن محلول، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، فسفات، نیترات، کدورت، کل جامدات محلول، دما، PH، کلیفرم مدفوعی و EC در ۵ ایستگاه مورد سنجش قرار گرفته اند. نتایج حاصله بر اساس شاخص کیفیت آب NSF در طول ۱۲ ماه نمونه برداری نشان می دهد ایستگاه زرگان با میانگین شاخص۹۱/۵۸و ایستگاه شطیط با میانگین شاخص ۴۱/۶۰ به ترتیب بعنوان بدترین و بهترین شرایط کیفی معرفی می کند که دامنه تغییرات شاخص در ایستگاه های مورد نظربین ۵۴ تا۶۴ در نوسان است.
طبق بررسی انجام شده نتایج بررسی کیفی نشان می دهد در تمام ایستگاهها عدد شاخص بین ۵۴ تا۶۴ در نوسان است کهمشخص می کند، کیفیت آب در محدوده متوسط قرار دارد که منابع آبی متوسط تنوع کمتری از موجودات آبزی را داشتهو اغلب سبب رشد جلبک هامی شود.