سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صمد امامقلی زاده – دانشجوی دکتری تاسیسات آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده مهندس
منوچهر فتحی مقدم – استادیار گروه آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده مهندسی علوم آ
عیسی معروف پور – استادیار گروه آبیاری دانشگاه کردستان

چکیده:

در مطالعات منابع آب، بررسی کیفی آب رودخانه، از اهمیت خاصی برخوردار م یباشد. از آنجائیکه عمده مصارف منطقه مورد مطالعه شرب وکشاورزی میباشد، لذا بررسی و شناخت یو نهای موجود در جریا نهای سطحی مانند CL- ،SO4-2 ،HCO3- CL- ،SO4-2 ،HCO که خود آنها متاثر از شرایط اقلیمی و ژئولوژیکی منطقه میباشند، از اهمیت خاصی بر خوردار میباشند، به گونهای که افزایش غلظت بیش از حد مجاز یو نهای مذکور مصارف شرب و کشاورزی را با محدودیت جدی روبرو میکند. همچنین افزایش نسبت سدیم به منیزیم و کلسیم باعث محدودیت استفاده در مصارف کشاورزی میگردد.علاوه بر موارد فوق ترکیبات شیمیایی آب نیز بایستی به گونه ای باشند که برای بتن مشکلی را به وجود نیاورد. به عبارت دیگر دارای سولفات بالا نباشد. لذا بررس ی کیفی آب رودخانه کندگ از اهمیت به سزائی برخوردار بوده و نقش مهمی در به اجرا رفتن طر حهای مطالعاتی دارد. با توجه به موارد فوق و اهمیت مساله و به منظور بررسی و شناخت وضعیت آب رودخانه کندگ, در این مقاله با استفاده از داده های اندازه گیری شده در ایستگاه هیدرومتری واقع درپایین دست رودخانه کندک, کیفیت آب رودخانه کندگ از لحاظ استاندادرهای مصارف شرب و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است.