سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد مهدی سپهری – دانشیار مهندسی فنّاوری اطلاعات ، دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین قپانچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات ، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی فسنقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ارتباطات و تجرب یات افراد در انجمنها ی مجاز ی چنانچه با مد یریت قو ی وبگاه و محتوا ی مناسب همراه شود می تواند باعث
خلق منبع دانش ی شود که به طور م ثبتی با خر یدهای اقتصاد ی افراد ارتباط دارد . مشخصات یک انجمن مجاز ی اینترنت ی
عبارت است از تعداد اعضاء، انعطا ف پذیری، مق یاس پذیری و سطح مد یریت وبگاه . انو اع انجمنهای مجازی بر اساس علاقه ،
ایجاد ارتباط، تراکنش و یا سرگرم ی و خیال شکل گرفته اند . انجمنهای مجازی اینترنتی مزایای مادی و معنوی فراوانی ،
هم برای هم فروشنده و هم برای مشتری دارد که این دو را در داشتن یک تعامل برنده – برنده یاری م ی کند . پس از
بررسی نمونه های فراوان ی، چها چوبی برای تعیین اثرات کیفی انجمنهای مجازی بر خریدار و فروشنده معرف ی شده ا ست
تا اعضاء انجمنها بتوانند با شناخت کامل تر از تأثیرات این انجمنها و انجام اقدامات لازم، بهتر از آنها بهره برداری کنند