سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آمنه طرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانش
هادی معاضد – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمرا

چکیده:

در مناطقی که با کمبود آب آبیاری مواجه هستند، استفاده از زهاب برای آبیاری محصولات کشاورزی یکی از گزینه های مدیریتی زهاب می باشد . برای استفاده مجدد از زهاب در آبیاری، استانداردها و معیارهای دقیقی تهیه شده است . اطلاع از کیفیت زهاب، ملاحظات بهداشتی و استاندارد های زیست محیطی، مبانی اصلی در طراحی و اجرای موفقیت آمیز طرحهای تصفیه و استفاده مجدد می باشد . در این تحقیق ، پارامترهای کیفی زهاب نظیر نیترات، آمونیوم، فسفات، شوری، اسیدیته و اکسیژن موردنیاز بیولوژیکی ۵ روزه BOD5 جهت استفاده مجدد در آبیاری محصولات کشاورزی با استفاده از داده های یک دوره زمانی شبکه آبیاری و زهکشی کشت و صنعت امیرکبیر واقع در ۴۵ کیلومتری جنوب اهواز مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل حاصل از نتایج نشان داد که غلظت نیترات زهاب در تمام ماهها کمتر از استانداردهای موجود و حداکثر به ۱۸/۸۳ PPM رسیده بود . دوره بحرانی برای آمونیوم در اوایل فصل آبیاری و سپس میزان آن به سمت صفر میل کرد . روند تغییرات اسیدیته از آب آبیاری تا زهاب به سمت اسیدی شدن بود . بیشترین مقدار شوری زهاب در قبل از فصل آبیاری و به میزان ۲۵/۹ ds/m بود. دامنه تغییرات فسفات آب آبیاری از PPM 1/07-8/09 که از اواخر فروردین تا اواسط خرداد از حد مجاز فراتر رفته بود، اما غلظت آن در زهاب بطور متوسط ۲۵ % فسفات آب آبیاری بود. حداکثر مقدار BOD5 زهاب mg/i 12 که از استاندارد موجود کمتر است.