سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم طاهری –

چکیده:

دامپزشکان وقتی میتوانند سرچشمه قدرت وسلامت جامعه باشندکه خودقدرتمندومقتدر باشد . محققین تاکیدمیکنندکه برای ایجاد قدرت بایدتعریف دقیقی از قدرت وعوامل موثر بر آن داشته باشیم . در این مقاله راهها ی افزا یش توان و قدرت دامپزشک بررسی وبحث شده است . درطی ۱۲ جلسه گفتگوبا دامپزشکان شاغل در بخش ها ی مختلف جامعه اطلاعات لازم جمع آوری شد . نتایج نشان داد قدرت حرفه ای دامپزشک تحت تاثیر شش فاکتور اصلی می باشد
دانش و مهارت حرفه ای –
داشتن اعتماد به نفس –
داشتن اقتدار –
اتحادویکپارچگی در قالب تشکلهای قوی وقدرتمند –
پشتیبانی سازمانی وفرهنگی –
تامین رفاهی واقتصادی –
Rowlinson M, Procter S. . 1
Efficiency and power: organizational economics meets organization theory. British
. 1,4 .s 8551,8 – 1467 / 10,1111 . doi: 42 – ۸:۳۱ ; ۱۹۹۷ Journal of Management.
Barraclough, RA.; Stewart, . 2
RA. Power and control: social science perspectives. In: Richmond VP, McCroskey JC. , editor. In Power in the Classroom: Communication, Control, and Concern. Hillsdale, NJ: . 18 – ۱ . pp. 1992 Lawrence Erlbaum Associates;
Jenkins SR. Introduction to the . 3
special issue: defining gender, relationships, and power. Sex Roles. A Journal of
. 1007010604246 /A: 10,1023 . doi: 490 – ۴۲:۴۶۷ ; ۲۰۰۰ Research.
Griffin S. Occupational . 4
therapists and the concept of power: A review of the literature. Australian Occupational
. .x 1630,2001,00231 – 1440 /j. 10,1046 . doi: 34 – ۴۸:۲۴ ; ۲۰۰۱ Therapy Journal.