سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سحر آرمان پور – دانشجوی کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی،دانشکده علوم زمین، دانشگ
غلامحسین کرمی – استادیاردانشکده علوم زمین ، دانشگاه صنعتی شاهرود
ابراهیم یخکشی – کارشناس ارشد دفتر مطالعات منابع آب اداره کل آب استان گلستان

چکیده:

منابع آب زیرزمینی در منطقه گرمابدشت به عنوان تامین کننده بخش مهمی از آب شرب گرگان اهمیت ویژهای دارد. سازندهای خوش ییلاق، لار و شمشک در ارتفاعات جنوبی، تغذیه کننده این منطقه می باشند. به منظور ارزیابی کیفیت منابع آب در این منطقه، یازده نمونه آب از چاههای موجود در سازندهای سخت و آبرفتها برداشته شد و مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی نمونه ها بیانگر تیپ بیکربناته کلسیک آبهای زیرزمینی منطقه بوده و میزان سختی آبها بهویژه در سازندهای سخت بسیار بالا می باشد. بهطورکلی غلظت عناصر آهن، منگنز، نیترات، فسفات و آمونیاک در دشت نسبت به سازند سخت بالاتر بوده که افزایش مقدار کاتیونها و آنیونها میتواند به دلیل فاکتورهای مختلف طبیعی و مصنوعی باشد. عوامل طبیعی مانند لیتولوژی لایه آبدار و تراوایی آن و عوامل مصنوعی مانند نفوذ پساب ناشی از فعالیتهای کشاورزی و دامپروری و صنایع و چاههای جذبی، هر یک میتواند کیفیت آبهای منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین رودخانه در منطقه گرمابدشت در نتیجه فعالیتهای دامی در حاشیه رودخانه و ورود مستقیم پسابهای روستایی آلودگی بیولوژیکی دارد.