سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میثم رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودش
فردین بوستانی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد گوهری مقدم – استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

ارزیابی کیفی منابع آب آبیاری یکی از بخش های مهم مطالعات هیدرولوژیکی در هر منطقه می باشد.دشت ارسنجان به دلیل بروز افت مداوم سطح آب و کاهش ذخایر مخازن آب زیرزمینی در طی دهه گذشته وهمچنین روند کاهش کیفیت آب آبیاری با بحران بلقوه ای مواجه است.در این تحقیق به منظور بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت ارسنجان از ۴۷ چاه استفاده شده است.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نمودار پایپر نشان می دهد که رخساره غالب آب دشت مورد مطالعه از نوع بی کربناته می باشد.پهنه بندی کیفی و هیدروشیمیایی توسط نرم افزار ArC Gis9.3 وروش Inverse Distance Weighting) IDW انجام شده است و مناطق دارای آب با کیفیت مناسب جهت کشاورزی مشخص شده است. براساس نقشه پهنه بندی کلر تغییرات مقدار کلردر نواحی عایشه،گودنظام وخورشید صحرا بین ۳۰/۲ تا۱۰۰ میلی گرم بر لیتر می باشد که نشان دهنده کیفیت مناسب آب در این نواحی و وجود جبهه ی تغذیه ای مناسب از منابع آهکی کارستی در ارتفاعات اطراف است. تغییرات هدایت الکتریکی دراین مناطق بین ۵۹۸ تا ۱۰۰۰ میکروموس بر سانتی متر می باشد . متوسط سختی آب۴۹۹/۶۷ قسمت در میلیون می باشد وآبهای دشت ارسنجان بر این اساس به دو دسته آب های سخت وخیلی سخت تقسیم می شوند