سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
روشنک معین – مدرس دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
لیلا مرادی حقگو – مدرس دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

چکیده:
آب بعنوان فراوان ترین ماده حیاتی در زندگی بشر حائز اهمیت ویژه ای بوده و کیفیت آن برای مصارف خانگی مهمترین دغدغه در امر تصفیه آب می باشد. لذا در این تحقیق از روشهای شیمیایی برای تعیین مقادیر قلیاییت، کل مواد جامد محلول (TDS)، کل مواد معلق (TSS) و مقادیر کلسیم و منیزیم استفاده شده است و همچنین روشهای دستگاهی به منظور اندازه گیری مقادیر هدایت الکتریکی (EC)، pH، کدورت، اکسیژن خواهی شیمیایی ((COD و اکسیژن خواهی بیولوژیکی (BOD) و روش استاندارد تشخیصی کلیفرم ها (MPN) جهت تعیین شاخص میکروبی بمنظور بررسی کیفی نمونه آبها بکارگرفته شدند. نتایج حاصله نشان دادند که مقادیر بدست آمده از پارامترهای مورد بررسی در روشهای شیمیایی و دستگاهی در رنج استاندارد بوده و نمونه آبهای آشامیدنی از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده اند، هر چند که اختلافاتی در مقادیر بدست آمده از نمونه ها نیز مشاهده شد. از لحاظ شاخص میکروبی نیز تنها در دو نمونه باکتری کلیفرم مشاهده گردید.