سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نادر جندقی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
لیلا پیشدادسلیمان آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
آمنه میرمعینی کرهرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی کارایی دو مدل تجربی استدلالی وهیدروگراف واحد مصنوعی SCS در حوززه های آبخیز فاقد آمار، در ابتدا دبی های اوج سیلاب با دوره بازگشت های مختلف ۲ تا ۱۰۰ سال از این روش برآورد گردید. سپس با استفاده از ایستگاه هیدرومتری پس پشته در یک دوره آماری ۳۷ ساله، مقادیر دبیر های اوج سیلاب مشاهدهای با دوره بازگشت های مختلف از روش مجموع مربعات باقی مانده با نرم افزار اسمادا محاسبه گردید. جهت مقایسه و تعیین اختلاف آماری بین مقادیر برآوری دبی های اوج سیلابی دو مدل تجربی با داده های مشاهده ای، از آزمون F-Test و توکی در سطح ۹۵ درصد استفاده و مشخص شد بین داده های دو روش تجربی با داده های مشاهده ای اختلاف آماری وجود دارد. نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از مدلSCS و استدلالی جهت برآورد دبی های پیک سیلاب در این حوزه و مناطق مشابه کارایی لازم را ندارد.