سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز رضایی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز
تایماز فتح الهی خلخالی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز ، دانشکده فیزیک د
علی سلطانی والا – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز ، دانشکده فیزیک د
منوچهر کلافی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز ، دانشکده فیزیک د

چکیده:

ساختارباند فوتونی دربلورهای فوتونی دوبعدی با شبکه مثلثی متشکل ازحفره های حلقوی هوا با اشکال هندسی مختلف درزمینه ماده ناهمسانگر تلوریم به طور عددی با استفاده ازروش بسط موج تخت مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج محاسبات نشان می دهد که ماکزیم گاف فوتونی کامل برای شبکه مثلثی باحفره های حلقوی هوا به شکل هگزاگونال به دست می آید .