سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نرگس غزاله – پزشک خانواده شاغل در مرکز بهداشت شهرستان همدان
حجت غزاله –
نوشین غزاله – دانشجوی سال پنجم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

بروسلوز یکی از بیماری ها ی مشترک انسان و دام است . بروسلا در دام ها سقط و تورم پستان ایجاد میکند و درانسان ها تب پا یدارو تعریق شبانه و علائم موسکولواسکلتال ا یجاد می کند . بیماری عمدتا " به سه طر ی ق از دام به انسان منتقل می شود :
مصرف محصولات لبنی نجوشیده یا غیر پاستوریزهخراش پوست و تماس مستقیم با خون ، گوشت تازه حیوان آلوده مراکز بهداشتی درمانی ( خصوصی و دولت ی ) موظف اند در صورت برخورد با هر یک از بیماری ها ی مشمول گزارش آن ها را برای ثبت در نظام مراقبت و پیگیری موارد بروز و اقدامات کنترلی به مراکز بهداشت گزار ش دهند . بیمار ی های مشمول گزارش دهی فوری ( تلفنی ) طی ۲۴ ساعت و بیماری ها ی مشمول گزارش غیر فوری به صورت هفتگی یاماهیانه به مراکز بهداشت شهرستان گزارش می شوند . کمی بیش از نیم درصد بیماری ها ی مشمول گزارش زئونوزهستند . در ا ین میان بروسلوز را از گروه بیماری ها ی مشمول گزارش دهی غیرفوری به عنوان شا یعترین بیماری زئونوز در منطقه ی اندم یک همدان ( با بروز ب یش از ۲۲۵ مورد در (۱۰۰۰۰۰ با بررسی جزئیات اپیدمیولوژیک گذشته نگر موارد بیماری در سال ۱۳۸۵ از طر یق گزارشات رسیده به مرکز بهداشت شهرستان از نقطه نظر پراکندگی جنسی، فصلی و وابسته به شغل مطالعه کردیم . از ۳۰۸ موردی که از طریق پایگاه های خصوصی و دولتی سطح منطقه با توجه به معیار های آزما یشگاهی و کلینیکی متناسب با منطقه ی با شیوع بالا مثبت تلقی شدند ۶۵% در مناطق روستایی و تعداد ۳۵% در سطح شهر ساکن بودند . % ۴۲,۴۵ از آنها زن و % ۵۷,۵۴ مرد بودند . فصل تابستان با % ۳۸ معادل ۱۲۹ مورد بیشترین و زمستان با % ۷ معادل ۲۵ مورد کمتین شیوع فصلی را به خود اختصاص داده است . در بررسی شغلی مبتلا یان خانم ها ی خانه دار با % ۳۸ بیشترین موارد درگیری به بیماری را داشتند. در رده های بعدی به ترتیب کشاورزان،محصلین،کارگران،دامداران،قصاب ها و کارمندان قرار گرفتند .