سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میثم تهرانی شریف – دانشگاه آزاد اسلامی – دانشکده دامپزشکی
آرمین طبرستانی – دانشگاه آزاد اسلامی – دانشکده دامپزشکی

چکیده:

هدف از ا ین مطالعه تعیین میزان وقوع دوپینگ و نوع داروها ی مصرفی در ۵ سال گذشته و ارز یابی وضعیت فعلی دوپینگ در اسب ها ی ایران بود . آزمایش دوپینگ در اسب ها ی کورس در ا یران از سال ۱۳۸۰ آغاز شده است . معیار انتخاب اسب ها جهت آزما یش بر مبنا ی سیستم برنده بوده و فقط اسب ها ی برنده مقام اول و دوم در هر کورس انتخاب می شدند . اسب ها تحت نظارت بازرس به بخش نمونه گیری منقل و نمونه ادرار به توسط دامپزشک اخذ می گردید جهات ارز یابی وضعیت دوپینگ و تعیین میزان آن و نوع داروها ی مصرفی، با مراجعه به فدراسیون سوارکاری ایران اطلاعات پنج سال ۸۱-۱۳۸۰) و (۸۶-۱۳۸۴ اخذ و نمونه های مثبت مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند . نتایج سال ها ی ۸۲ و ۸۳ به علت ناقص بودن مدارک ( تعداد کورس ها کمتر از ۲۵۰ بود ) حذف گردید . می انگین وقوع دوپینگ در طی این ۵ سال % ۲۱,۹ بود . میانگین دوپینگ در سال های ۸۱-۸۰ و ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ به ترتیب : ۳۲,۲ ، ۳۴,۴ ، ۲۱,۷ ، ۱۰,۲۵ و ۱۱,۱۴ درصد بود . میانگین وقوع دوپینگ طی این سال ها کاهش چشمگیری یافته بود . رایج تر ین داروهای مصرفی به ترتیب کافئین %)۲۱) ، مرفین %)۱۹) و فنیل بوتازون %)۱۰) بود . نتایج بیانگر این نکته است که ۵۸ نوع دارو در طی این مدت مورد استفاده قرار گرفته که در ا ین میان %۲۶,۷ آن به صورت ترکیبی بوده است . کافئین و مرفین مشخص ترین داروها ی مورد استفاده در سیستم ترکیبی بوده است . تنوع ترکیبات دارو یی مورد استفاده در طی این سال ها روند رو به کاهش را نشان می دهد. نتایج این تحقیق بیانگر بالا بودن آمار دوپینگ در ا یران در مقا یسه با کشور ها ی توسعه یافته است . در طی سال ها ی متوالی میزان وقوع دوپینگ کاهش چشمگیری را نشان می دهد که احتمالا به علت اجرای قوانین تحریمی و جرا یم نقدی توسط فدراسیون سوار کاری و افزایش سطح دانش سوارکاران و مربیان می باشد .