سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالکریم زمانی مقدم –
شهاب بهادران –
سیما بروجنی –
طیبه شهسواری –

چکیده:

این بررسی گذشته نگر بر روی ۳۸۸ گله جوجه گوشتی ارجاعی به کلینیک دامپزشکی دانشگاه شهرکرد از ابتدا ی سال ۱۳۸۴ تا آخر خرداد ماه ۱۳۸۶ انجام گرفت . نتا یج به ا ین صورت بود : از بین ۲۱۶ گله %)۵۵/۶۷) مبتلا به بیماری CRDکمپلکس ، ۵۹ – گله ۱۵/۲) (% در فصل بهار، ۵۲ ۵۲ ۱۳/۴) (% در فصل تابستان، ۵۴ گله ۱۳/۹)(% در فصل پا ییزو ۵۱ گله %)۱۳/۱) در فصل زمستان ارجاع شده بود . از ۳۹ گله %)۱۰) مبتلا به سندرم آسیت، ۷ گله %)۱/۸) در فصل بهار، ۵ گله %)۱/۲) در فصل تابستان، ۹ گله %)۲/۳) در فصل پا ییز، ۱۸ گله %)۴/۶) در فصل زمستان ارجاع شده بود . از ۳۳ گله %)۸/۵) مبتلا به بیماری برونشیت عفونی ، ۱۲ گله %)۱۳) در فصل بهار، ۶ گله %)۱/۵) در فصل تابستان، ۱۲ گله %)۱۳) در فصل پا ییز و ۳ گله %)۰/۷۷) در فصل زمستان ارجاع شده بود . از ۲۰ گله %)۵/۱) مبتلا به عفونت کیسه زرده ، ۳ گله %)۰/۷۷) در فصل بهار، ۳ گله %)۰/۷۷) در فصل تابستان، ۷ گله %)۱/۸) در فصل پا ییز، ۷ گله %)۱/۸) در فصل زمستان ارجاع شده بود . از ۹ گله %)۲/۳) مبتلا به نیوکاسل، ۳ گله %)۰/۷۷) در فصل بهار، ۱ گله %)۰/۲۵) درفصل تابستان، ۵ گله %)۱/۲) در فصل زمستان ارجاع شده بود . از ۴ گله %)۱/۰۳) مبتلا به بیماری انتر یت نکروتیک، ۱ گله %(۰/۲۵) در فصل بهار، ۲ گله %)۰/۵) در فصل تابستان، ۱ گله %)۰/۲۵) در فصل زمستان ارجاع شده بود .