سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۳۷

نویسنده(ها):

ناصر نوشادی – دانشجوی دکترای برنام هریزی درسی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان گرایش دانشجویان رشته علوم انسانی به تفکر انتقادی و ارائه چار چوب مفهومی برای پرورش تفکر انتقادی انجام گرفت.گروه نمونه شامل ۱۲۰ دانشجوی دختر و پسر از رشته های حقوق تاریخ،علوم تربیتی،اقتصاد و جامعه شناسی بود که مقیاسهای CCTDI و ذهن باز، برآنها اجرا گردید . مقایسه دوره و رشته نشان داد که دانشجویان دور ه دکتری گرایش ب یشتری به تفکر انتقادی داشتند و در بین رشته های مختلف ، دانشجویان رشته جامعه شناسی بیشترین گرایش را به تفکر انتقادی نشان دادند، همچنین هیچ گونه تفاوت جنسیتی در گرایش به تفکر انتقادی مشاهده نگردید