سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داود جوادی مجدد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
سونا حسین آوا – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

این پژوهشدر ایستگا ه آستارا باشش رقم ناخنی ، گرد ، شصتک ،روند دوپیمونت ، فرتیل دکوتارد و سگورب جهت بررسینوع گرده افشانیاجرا شد این مطالعه بصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکراراجرا شد .ابتدا از هر رقم ۳ درخت و روی هر درخت ۱۲ شاخه در چهار جهت جغرافیایی انتخابشد که۴ تا از شاخه بدون حذف شاتونهاو۸ شاخه با حذف شاتونها با پاکتهای سلوفان پوشیده شدند. زمان باز شدن خوشه گل ماده ، تعدادگلهایهر شاخه شمارش سپسدوباره پاکتها روی شاخه ها قرار گرفتندتا دوره مؤثر گرده افشانی سپری شود .شاخه هایی که شاتونهای آنها حذف شده بود با گرده های دو رقم داویانا و نقرت گرده افشانی شدند. که نتایج بدست آمده نشان می داد که هر شش رقم ناخنی ، گرد ، شصتک ،روند دوپیمونت ، فرتیل دکوتارد و سگورب از لحاظ گرده افشانی خود نا سازگار بوده و در صد بی مغزی وپوکیبسیار قابل توجه بودبطوری که دانه های گرده متفاوت اثر قابل توجهی روی وزنمیوه ومغز فندق و درصد مغز دار بودن و پوکی ودرصد تشکیل میوهتآثیر داشته و این تفاوت از لحاظ آماری در سطح ۵% معنی دار بود .