سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

گیتی میرمحمدصادقی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
جلیل مرشدیان – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مهدی باریکانی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

ابتدا پلی بوتادین – ال از طریق پلیمریزاسیون رادیکالی ، محلولی ۱ و -۳ بوتادین در حضور پرکسیدهیدروژن به عنوان شروع کننده و -۲ پروپانل یا -۲ پروپانل / اتیلن گلیکول منو اتیل اتر به عنوان حلال سنتز شد . مشخصات نمونه ها ی مختلف حاصله از سنتز این پلی ال در حلالهائی با نسبتهای مختلف از -۲ پروپانل و اتیلن گلیکول منو اتیل اتر مورد بررسی قرار گرفت . به کمک استیله کردن بعضی نمونه ها و بررسی آنها توسط اسپکتروسکوپی H-NMR و C-NMR ، نوع گروههای هیدروکسیل مورد بررسی قرار گرفت . مشخص شد طبیعت و ریزساختار گروههای انتهایی هیدروکسیله متأثر از نوع حلال می باشد . درنهایت با استفاده از نتایج اسپکتروسکوپی، مکانیزم واکنش پلیمریزاسیون پیشنهاد شد