سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام غلامیان – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
حسام الدین اکبرین – دستیار تخصصی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
سروناز مهاجرانی – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مجتبی سخایی – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

بروسلوزیکی از زئونوزهای مهم می باشد که به علت سقط ها ی متوالی در دام و کاهش شیر و احتمال سرا یت به انسان باعث خسارت ها ی اقتصادی – بهداشتی ز یادی می شود . با توجه به شرا یط اجتماعی،اقتصادی و جغرافیایی ایران که بیشتر مورد از فرآورده ها ی لبنی استفاده می نما یند و یا در تماس نزد یک با دام ها هستند،تعداد افراد در معرض ابتلا به
این بیماری ز یاد می باشد . لیشمانیوزجلدی ( سالک ) ، نیز جزء زئونوزها ی مهم انگلی می باشد که عوارض آن تا سال یان زیادی بر جا ی می ماند . این تک یاخته توسط پشه خاکی منتقل می شود و در بیشتر نقاط ا یران به صورت اندمیک در کانون ها ی شهری و روستا یی وجود دارد . در این بررسی گزارش موارد بروسلوز ( تب مالت ) و لیشمانیوزجلدی ( سالک ) بر اساس سن،جنس و محل سکونت در سال ۱۳۸۵ در شهرستان گرگان مورد بازنگری و ارز یابی مجدد قرار گرفت و مشخص گردید که کل موارد بروسلوز ( تب مالت ) در این سال ۲۴ مورد بوده است که ۱۵ مورد ۶۲) درصد ) مبتلایان مرد و ۹ مورد ۳۸) درصد ) مبتلایان زن بوده اندکه هر ۲۴ مورد در مناطق روستا یی بوده است و شا ید علت آن استفاده بیشتر مردم مناطق روستا یی از مواد لبنی غیر پاستور یزه باشد . تعداد موارد لیشمانیوزجلدی ( سالک ) در این سال ۲۱ مو رد بوده که ۱۴ مورد ۶۷) درصد ) مبتلایان مرد و ۷ مورد ۳۳) درصد ) مبتلایان زن بوده اندکه ۱۵ مورد ۷۱/۴۳) درصد ) در مناطق شهری و ۶ مورد ۲۸/۵۷) درصد ) در مناطق روستا یی رخ داده بود . اطلاعات بیشتر به صورت مفصل و به تفکیک ماه،فصل و سال در اصل مقاله بحث خواهد شد .