سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام غلامیان – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
حسام الدین اکبرین – دستیار تخصصی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
محمدتقی شفیعی – دامپزشک بخش خصوصی
مجتبی سخایی – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

هاری یکی از زئونوز های مهم است که از نظر گزارش دهی در گروه A قرار دارد و میزان کشندگی آن حدود ۱۰۰ درصد است و به دلیل دارا بودن شیوع بالا وخسارتهای سنگین اقتصادی وبهداشتی جزء اولویتهای سیستم پایش و کنترل بهداشتی کشور محسوب می شود . در این بررسی گزارش موارد حیوان گزیدگی نیازمند به درمان پیشگیرانه از هاری در مراجعان به مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان گرگان از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه ۱۳۸۵ مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار گرفت ونتایج آن با گزارشات موجود سال های قبل ( از سال (۱۳۷۹ مقایسه گردید و مشخص گردید که کل موارد حیوان گزیدگی در این سال ۱۳۸۸ مورد بود که ۱۲۳۴ مورد ۸۸/۹) درصد ) توسط سگ، ۷۳ مورد ۵/۲۶) درصد ) توسط گربه ، ۶۱ مورد ۴/۴) درصد ) توسط حیوانات اهلی و ۲۰ مورد ۱/۴۴) درصد ) توسط حیوانات وحشی مورد گزش قرار گرفته بودند . ازمیان این افراد ۴۴۱ نفر ۳۲) درصد ) ساکن مناطق شهری و ۹۴۷ نفر ۶۸) درصد ) ساکن مناطق روستایی بودند . در این سال برای ۱۱۸۸ نفر ۸۵ /۶) درصد ) از مجروحان درمان ناقص ۳) نوبتی ) و برای ۲۰۰ نفر ۱۴/۴) درصد ) از مجروحان درمان کامل ۵) نوبتی ) انجام گرفت . میزان بروز حیوان گزیدگی در این سال ۳۴۶/۶ مورد در صد هزار نفر جمعیت برآورد شده است که در مقایسه با سال های قبل ۸۰) ، ۸۳ و (۸۴ کمتر و از سال های ۷۹ ، ۸۱ و ۸۲ بیشتر بوده است . میزان بروز حیوان گزیدگی در سال های ۷۹ تا ۸۴ به ترتیب ۳۲۰ ، ۳۵۲ ، ۳۴۵ ، ۳۴۶ ، ۳۹۸/۳ و ۳۶۳/۱ مورد در صد هزار نفر جمعیت گزارش شده است . اطلاعات بیشتر به صورت مفصل و به تفکیک ماه،فصل و سال در اصل مقاله بحث خواهد شد .