سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود علی پور – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی (مجتمع مس سرچشمه)

چکیده:

دشت خاتون آباد بین طولهای جغرافیایی ۳۰َ ، ۵۵درجه سانتی گراد، ۱۵َ ، ۵۵ درجه سانتی گراد و عرضهای جغرافیایی ۵۵َ ، ۲۹ درجه سانتی گرادو ۱۰َ ، ۳۰ درجه سانتی گراد قرار گرفته است. این محدوده از شمال و جنوب توسط ارتفاعات محدود شده است.
با استفاده از مدل MODFLOW آبخوان دشت خاتون آباد شبیه سازی گردید .جهت بررسی گزینه های مختلف از داده های فروردین بعنوان شرابط اولیه استفاده شده است. به این ترتیب از فروردین ۱۳۷۹ تا بهمن ۱۳۸۰ علاوه بر داده های پیش بینی شده داده های اندازه گیری شده نیز در دسترس می باشد. مقایسه این داده ها نشان دهنده صحت داده های پیش بینی شده می باشد. بعد از اطمینان از صحت مدل، از این مدل جهت بررسی گزینه های مختلف استفاده شده است. بر اساس داده های مدل بهترین راه حل جهت کنترل نوسانات سطح آب، صرفه جوئی درمصرف آب تشخیص داده شد.