سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رحیمیان – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
بابک امیدوار – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

روش المان مرزی BEM) ) برای مدلسازی مسائل با تغییرات زیاد تنش مزایای فراوانی دارد، بنابراین این روش به طور گسترده ای در مدلسازی مسائلی چون تمرکز تنش، تماس و مکانیک شکست به کار می رود. استفاده مستقیم از روش المان مرزی در مسائل گسترش ترک با نوشتن معادلات تغییر مکان در مرز ترک به دلیل منفرد شدن ماتریس ضرایب امکان پذیر نمی باشد. برای حل این نوع مسائل می توان از روش المان مرزی دو گانه(Dual Boundary Element Method) استفاده کرد. در این مقاله با استفاده از فرمولبندیهای روش المان مرزی دوگانه در مدلسازی ترک منفرد، تیر بتنی غیر مسلح تحت اثر بار استاتیکی مدلسازی شده است. روش مورد استفاده برای بررسی رفتار تیر، روش افزایش گام به گام طول ترک می باشد که در آن بر اساس وضعیت ترک خوردگی، بار نهایی که سبب گسترش ترک می شود تعیین می گردد. نتایج حاصل از تحلیل با نتایج آزمایشگاهی انجام شده توسط سایر محققین مقایسه و میزان قابلیت کاربرد فرمولبندی به دست آمده تعیین گردیده است