سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضوانه مومنی –
محمودرضا بهبهانی –
محمد هادی نظری فر –
علی اصغر منتظر –

چکیده:

کارایی مصرف آب محصولات کشاورزی تابعی از عملکرد گیاه و عملیات مدیریتی است. دشواری تعیین سطوح متفاوت عملکرد از طریق آزمایش های مزرعه ای، کاربرد مدلهای شبیه سازی را توجیه پذیر می سازد. هدف این مطالعه، بررسی و تهیه نقشه های گسترش مکانی آنالیز کارایی مصرف آب در دوره های خشک و مرطوب و کاربرد و توسعه مدل رشد گیاهی CropSyst می باشد. بررسی تغییرات این شاخص با استفاده از نمایه استاندارد شده بارش (SPI) صورت گرفت. بر اساس نقشه های حاصله، حداکثر کارایی مصرف آب در دوره های خشک، ۶۲/۰ کیلوگرم بر متر مکعب بود که بیشترین گسترش مکانی آن در مناطق شمالی و شمال غربی حوزه مشاهده شد. در وضعیت مرطوب نیز نواحی شمال شرقی و شرق حوزه دارای حداکثر مقدار کارایی ۵۳/۰ کیلوگرم بر متر مکعب بود. نتایج نشان داد که میزان کارایی مصرف آب و تولید پتانسیل محصول گندم در دوره های خشک به علت بالاتر بودن مقدار تابش خورشیدی طی دوره رشد نسبت به شرایط مرطوب بیشتر است که توانایی کشاورزان و مدیران بخش آب را در رسیدن به ترازهای بالاتر بهره وری نشان می دهد.