سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه مصباحی – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
محمد محجل – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در ۴۵ کیلومتری باختر زنجان در مسیر آزادراه زنجان – تبریز در رسوبات افقی و جوان پلیوسن – کواترنری فرونشست زنجان، انبوهی از گسلش نرمال مشاهده می شود. این گسل ها در چندین کیلومترمربع گسترش دارد و از نظر الگوی ساختاری به سه دسته: گسلهای اصلی همراه گسلهای همساز و ناهمساز، ساختارهای فرابوم- فروبوم و گسلهای هم یوغ تقسیم میشوند. در پهنههای این گسلها ساختارهائی مثل عدسی ها، تغییرات شیب صفحات گسلی ( ایجاد خم های فشاری و کششی )، رشد فیبرهای ژیپس، خش خط ها و شیارهای مربوط به اثر حرکت در صفحات گسل موجود می باشند. با توجه به الگوی ساختاری و گسترش محلی آنها در فرونشست زنجان، ایجاد این گسلها توسط نیروهای تکتونیکی کششی محلی ارزیابی می شوند که تحت تاثیر حرکات کششی در حوزه
جدایشی- کششی در مسیر گسل تبریز بوجود آمدهاند.