سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا تمرتاش – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدرضا طاطیان – دانشجوی دکترای منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات تهران
فاطمه شکریان – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سمانه بخشنده لاریمی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

عناصر سنگین از عوامل مهم آ لاینده محیط زیست به شمار می روند که از طریق پساب های کشاورزی،صنعتی و شهری وارد رودخانه ها و دریاها می شوند و از طریق زنجیره غذایی در بدن آبزیان تجمع می یابند. گیاهان آبزی به عنوان حلقه ای از زنجیره غذایی به واسطه جذب عناصر سنگین می توانند نشانگر افزایش نسبی غلظت این عناصر در آب یا ر سوبات اکوسیستم های موردنظر باشند. به منظور پاکسازی عناصر سنگین از منابع آب و خاک، یکی از راه های مناسب و کم هزینه، استفاده از گیاهان آبزی دارای قابلیت فوق می باشد. به این منظور در ابتدا جمع آوری گونه های آبزی از تالاب های شمال ایران انجام گردیده و پس از شناسایی آن ها، با استفاده از تحقیقات گسترده کتابخانه ای از منابع لاتین، مکانیسم، اندام و نوع عناصر موردجذب در گونه های موجود تعیین شد. درنهایت داده های به دست آمده، با استفاده از نرم افزارExcel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که گونه های گیاهی قابلیت های متفاوتی در جذب عناصر از خود نشان می دهند به طوری که تیره گندمیان دارای بیشترین فراوانی گونه ای بوده و ریشه نسبت به ساقه و برگ، سهم بیشتری را به عنوان اندام جذب کننده به خود اختصاص داده است