سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سارا فتاح پور – دانشجوی سال ششم دانشگاه تهران

چکیده:

بابزیا ها جزء انگل ها ی خونی شا یع به خصوص در ماهها ی گرم سال بوده که میتوانند باعث خسارات اقتصادی فراوانی گردند . بدین منظور از اواسط خرداد ماه و با توجه به افزا یش میزان موارد بابز یا در منطقه کار رد یابی و جمع آاوری و تهیه گسترش خونی آغاز شد . این کار به مدت ۲ ماه و از تار یخ ۱۵ خرداد ۸۶ تا ۱۵ مرداد ۸۶ و با نمونه گ ی ری از ۹۰ رأس
گوسفند مشکوک به آلودگی به انگل خونی بابز یا از ۲۱ روستا ی منطقه ساوجبلاغ انجام گرفت . نمونه گیری تنها از گوسفندان مشکوک به بیماری با علائمی شامل افزا یش تعداد ضربان قلب و افزا یش تعداد تنفس،افسردگی و کاهش اشتها و دما ی بالا ۴۱-۴۰) درجه سانتی گراد ) و در مواقعی وجود خون شاش انجام گرفت . پس از تهیه گسترشها از رنگ آمیزی گیمسا برای رنگ آمیزی نمونه ها استفاده گرد ید . نتایج بدست امده شامل ۲۵ رأس گوسفند %)۲۷) آلوده به بابز یا بود . از موارد آلوده ۲۱ رأس مبتلا به بابز یا او یس، ۲ مورد آالودگی به بابز یا موتازی و ۲ مورد آالودگی همزمان به بابز یا اویس و بابزیا موتازی وجود داشت . در مقاله مورد نظر به طور مفصل مراحل مختلف شرح داده شده است .