سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر شاکریان –
علی شریف زاده –
فاطمه ایمانی تبار –
یاسر کارگر –

چکیده:

سالمونلوز یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است، که با رعایت بهداشت مواد غذایی و کنترل بیشتر بر فرآیند کشتار دام و طیور و نیز تهیه و عرضه محصولات غذایی و شناخت بهترین راه های مقابله با آن می توان سلامت جامعه و نیز وضعیت بهداشت را بهبود بخشید . در این تحقیق تعداد ۲۲۰ نمونه گوشت گاو و طیور شامل ۶۰ نمونه از سطح خارجی لاشه ی گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی اصفهان و ۶۰ نمونه از کبد و نیز ۵۰ نمونه از سطح خارجی لاشه ی طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی اصفهان و ۵۰ نمونه از کبد مورد بررسی قرار گرفت . مراحل آزمایشگاهی کلاسیک جهت جداسازی سالمونلا انجام گرفت که در این بین فقط آلودگی سطح خارجی لاشه ی گاوها به سالمونلا انتریتیدیس برابر %۳/۳۳ بود . در مرحله نهایی آزمون انتقال مقاومت طبق دستورالعمل انجام شد و سروتیپ جدا شده نسبت به پنی سیلین، تتراسایکلین، استر پتومایسین، آمپی سیلین و حتی سفالوتین مقاوم تشخیص داده شد ولی نسبت به سفتریاکسون و سیپروفلوکساسین حساس بود . اما با این حال انتقال مقاومت از سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از لاشه ی گاوها به ۱۲ E.coli K صورت نگرفت