سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمدرضا رنجبری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان
غلامرضا قربانی – استادیار و رئیس گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید صادقیان – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان

چکیده:

برای بررسی وضعیت عناصر معدنی گونه های مرتعی غالب و مورد مصرف مراتع نیمه بیابانی استان اصفهان از مناطق اردستان و کاشان نمونه برداری صورت کرفت. گونه های مورد مطالعه شامل گونه Haloxylon ammodendron , Seidlitzia rosmarinus از خانواده اسفنجیان، گونه Calligonum commosum از خانواده علف هفت بندوگونه Artemisia sieberi از خانواده کاسنی بودند. با استفاده از روشهای آزمایشگاهی سیزده عنصر معدنی در این نمونه ها اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از تجزیهنمونه ها نشان داد که میزان فسفر گونه های مورد مطالعه پائین تر از سطح کمبود تعیین شده برای نشخوار کنندگان می باشد (P<0.01) بیشترین میزان خاکستر (%۳۵/۰۴+۱/۹۸) و منیزیم (%۰/۰۳۵+۰/۰۰۶) مربوط به گونه سدلیتزیاروزمارینوس و کمترین مقدار خاکستر (%۷/۴۸+۰/۷۶) و منیزیم (۰/۱۷ مثبت و منفی %۰/۰۴۶) متعلق به گونه آرتمیزیاسایبری بود. میزان فسفر در گونه آرتیمزیاسایبری (%۰/۱۲+۰/۰۳) بیشترین و در گونه کالیگونوم کوموزوم کمترین مقدار (%۰/۰۶+۰/۰۰۱) بود.