سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحسن زهرایی – مرکز مدیریت بیماریها و معاونت بهداشتی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان
محمد نظری – مرکز مدیریت بیماریها و معاونت بهداشتی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان
علی اکبر یارمحمدی – مرکز مدیریت بیماریها و معاونت بهداشتی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان
حمید مخیری – مرکز مدیریت بیماریها و معاونت بهداشتی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده:

بیماریها در بلایای طبیعی به شکل سریع در مناطق روستایی گـسترش مـی یابنـد و بیـشتر مـردم د ر معـر ض آسـیب بسیاری از بیماریهای منتقله از آب و غذا قرار می گیرند . بیماریهای روده ای از شایع ترین عوامل ایجاد بیماری در نقاط مختلف دنیا می باشند که میزان شیوع وبروز آنها با توجه به شرایط، متفاوت می باشند . وقوع زلزله با مسائل ومـشکلات متعـدد همـراه است، به دنبا ل زلزله فروردین ماه سال ۱۳۸۵ در استان لرستان ( شهرستان دورود وبروجـرد ) بـا توجـه بـه پراکنـدگی فـضولات حیوانی در سطح بخشهای مختلف شهرستان زلزله زده ، عـدم امکانـات اولیـه جهـت رعایـت بهداشـت فـردی، آب آشـامیدنی بهداشتی و نداشتن توالت محیط مناسبی برای شیوع بیماریهای اسهالی به وجود آمده بود . این مطالعه به بررسی نتایج و یافتـه های نظام مراقبت بیماریها در شرایط پس از زلزله می پردازد . مواد وروشها : بر اساس ارزیابی سریع وضعیت که در روز اول زلزله انجام شد، شدت تخریب وپراکندگی جمعیـت منطقـه زلزلـه زده شامل ۱۳ مرکز بهداشتی درمانی با ۵۹ خانه بهداشت وجمعیت ۶۴۷۲۸ نفر در ۱۶۴ روستا برآورد گردیـد . ۲۵ تـیم کامـل بهداشتی ( پزشک، دارو یار، کاردان بهداشت محیط، کاردان مبارزه با بیماریها، کاردان بهداشت خانواده ) در منطقه مـستقر شـده وآموزش های لازم برای اجرای نظام مراقبت را به همراه فرم های گزارش دهی دریافت نمودند . در ۳ ماه اول پس از زلزله داده ها روزانه وپس از آن به صورت هفتگی به سطوح بالاتر ارسال می گردید . نتایج : پس از این که سرشماری فعال انجام شد از ۱۳ مرکز بهداشتی درمانی منطقه، ۹ مرکـز شـامل ۵۴ خانـه بهداشـت، ۱۴۰ روستا و ۱۲۲۰۲ خانوار با جمعیت ۵۴۰۰۷ نفر به عنوان جامعه آسیب دیده از زلزله تعیین شدند . از این جمعیت ۱۲۳۱ کـودک زیر یک سال و ۴۹۵۶ کودک ۱ تا ۴ ساله بودند . در ۶ ماهه اول تعداد ۲۴۸۹ نفر اسهال آبکی، ۶۶ نفر اسهال حاد آبکی شدید، ۷۲ نفر اسهال خونی و ۶ نفر تیفوئید گزارش شده است . تعداد بیمار ویزیت شده توسط پزشک ۷۷۰۱۶ نفـر ، تعـداد مـوارد ارجـاع شده توسط پزشک ۸۶۸۷ نفر و تعداد خانواد بازدید شده توسط پزشک ۲۵۰۲۵ خانوار بوده است . میزان بروز اسهال در شش ماهه اول سال در جمعیت زلزله زده ۳۸/۴۵ در هزار نفر، میزان بـروز اسـهال شـدید حـاد آبکـی در
شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ در جمعیت زلزله زده ۱۰/۱ در ده هزار نفر، میزان بروز اسهال خونی در شش ماهه اول سـال ۱۳۸۵ در جمعیت زلزله زده ۱۱/۱۲ در ده هزار نفر، میزان بروز اسهال شدید حاد آبکی در شـش ماهـه اول سـال ۱۳۸۵ در جمعیـت زلزله زده ۱۰/۱ در ده هزار نفر و میزان بروز تیفوئید در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ در جمعیت زلز له زده ۰/۹۲ در ده هزار نفـر جمعیت بوده است . در ضمن متوسط بروز اسهال در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ در جمعیت یک تـا ۵ سـاله منطقـه زلزلـه زده ۴۷/۲ درصد محاسبه گردید . بحث ونتیجه گیری : علی رغم شرایط بسیار مساعد ایجاد شده برای بروز وگسترش بیماریهای منتقله از آب ومواد غذای ی ونظـاممراقبت حساس برقرار شده، خوشبختانه هیچ مورد از همه گیری یا طغیان بیماری اسهالی گزارش نشدهواین امر نشان دهنـده ثمر بخش بودن اقدامات انجام شده برای تأمین سلامت هموطنان در منطقه آسیب دیده از زلزله می باشد .