سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی شیرزادی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری ز
حسین ابوترابی – دانشجوی دکتری برق – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در ایــن مقالــه سیســتم محــرک الکتریکــی مغنــاطیس دائــم (PM) بــه عنــوان یــک سیســتم محــرک جدیــد در زیردریــایی هســته ای جهــت گشــت زنــی ارائــه مــی شــود . بعضــی از نکــات مهــم پیرامــون موتــور PM بکــار گرفتــه شــده در سیســتم مــذکور بیــان مــی شــود . بعــلاوه مــدار اصــلی سیســتم پیشــنهادی و اصــول کنتــرل آن معرفــی می گـردد . در پایـان بـه تکنولوژیهـای کلیـدی مربـوط بـه کـاربرد عملـی ایـن سیسـ تم در زیردریـایی هسـته ای اشـاره خواهد شد .