تغییرات تکنولوژیکی

یک طرح تحقیقاتی و پژوهشی باید مناسب بوده و از دوباره کاری در آن اجتناب شود، قابلیت اجرا و مقبولیت در حوزه ی مربوطه را داشته باشد، کاربردی بوده از لحاظ هزینه و اثربخشی به صرفه باشد؛ متناسب با زمان بوده و ملاحظات اخلاقی در آن در نظر گرفته شود. وقتی گفته میشود مناسب و کاربردی باشد به این مفهوم است که اولویت دار باشد؛ توجه به این که چه وسعتی دارد؛ چه افراد یا چه سیستم هایی را تحت تاثیر قرار می دهد و شدت مسئله چقدر است. این که گفته شد از دوباره کاری در آن اجتناب شود یعنی بررسی شود که آیا قبلا موضوع مورد نظر توسط دیگر پژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفته است یا خیر؛ بررسی شود که در چه حوزه هایی کار شده است؛ آیا نواوری کار کاملا مشخص است. بیان شد که باید قابلیت اجرا داشته باشد، یعنی بررسی شود که منابع لازم در اختیار است؛ شرایط اجرا فراهم است؛ مقبولیت اجرائی دارد و ابزار و وسایل لازم جهت اجرا وجود دارد. بیان شد که کاربردی باشد؛ بدین مفهوم که:

– کاربرد آن در کجاست؟

– چه نیازی از جامعه را برآورده می کند؟ – ایا از حمایت سازمان یا ارگانی در جامعه برخوردار خواهد شد؟

با صرفه بودن یعنی:

– زمان، هزینه و منابع مصرف شده برای آن چقدر است؟

– نتیجه مطالعه چه تغییری ایجاد خواهد کرد؟

اثربخشی آن چقدر است؟ – :متناسب با زمان بودن بالدین مفهوم که فوریت نیاز به نتایج چقدر است؟

ملاحظات اخلاقی یعنی:

– در جامعه چقدر قابل پذیرش است و خلاف فرهنگ، رسوم و عقاید جامعه نباشد. به عبارت دیگر مسئله تحقیق باید مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار گیرد یعنی این که پیش از طرح مسئله تحقیق، باید دقت شود که به پرسشهای تحقیقی، پاسخ داده شود. لذا برای بررسی کردن اینکه یک مسئله پژوهشی مناسب است یا نه، باید جنبه های مختلفی دیده شود. برخی از جنبه ها میتوانند پرسش های زیر را در برداشته باشند: – آیا از آن گونه مسائلی است که در فرایند تحقیق، میتوان آن را به نحو مؤثری حل کرد؟ – آیا مسئله دارای اهمیت خاصی است؟ – آیا مسئله، جدید است؟ – آیا تحقیق در مورد مسئله، امکان پذیر است؟ – اگر جواب این سوالات مثبت باشد، نشان دهنده مناسب بودن موضوع است و در نهایت عنوان مناسب، مختصر و جامع برای موضوع پژوهش انتخاب گردد.