سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه سادات ترک نیک – پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده نیمه هادیها،گروه شناخت مواد
عسل کیازاده – پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده نیمه هادیها،گروه شناخت مواد،ص
میترا قبادی – پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده نیمه هادیها،گروه شناخت مواد

چکیده:

نقش کلیدی نقره در واکنش های کاتالیستی کاملا مبرهن است . نانوذرات نقره سه روش سنتز احیاء در محیط آبی، احیاء مایکروویو و کندوسوز لیزری ، توسط BF TEM و SAED بررسی شد . در محیط آبی، از احیاء محلول نیترات نقره با هیدرازین حاوی پلی اکسی اتیلن سوربیتان منولائورات، نانونقره کروی با قطر متوسط حدود ۴ nm و در احیاء م ایکروویوی، از احیاء نیترات نقره همراه پلی وینیل پیرولیدن در متانول یا اتیلن گلیکول، نانونقره کروی با قطر متوسط کمتر از ۲۰ nm و در دی متیل فرمامید یا NaBH4 ، قطر متوسط حدود ۸ nm حاصل شد . نانونقره شبه کروی کندوسوزلیزرپالسی در استن، اتانول، متانول و آب مقطر، بترتیب قطر متوسط حدود ۵ nm ، ۲۲ nm ، ۳۰ nm و ۴۵ nm داشت . حلقه های پراش غیر ممتد متشکل ازنقاط، به تجمع نانوذرات نسبت داده شد و محاسبهd-Spacing مربوطه حاکی از تطابق مناسب باd-Spacing نقره FCCبود .