سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کاکاوند – کارشناس ارشد شبیه سازی، سازمان هوافضا
آرش هاشمی – کارشناس ارشد شبیه سازی، سازمان هوافضا
ابوالفضل ساریخانی – کارشناس ارشد شبیه سازی، سازمان هوافضا

چکیده:

زمین به شکل یک کره پخ شده است که قطر آن در استوا حدود ۲۰ کیلومتر بیشتر از قطر آن در قطب می باشد. این فشردگی (پخی) کم زمین برای ماهواره نقش یک اغتشاش را بازی می کند. با توجه به مومنتم زاویه ای ماهواره، رفتار مداری، شبیه به یک ژیروسکوپ است و با انجام یک حرکت تقدیمی صفحه مداری، واکنش نشان می دهد و جابجایی خط نودها تا چند درجه در روز را نیز باعث می شود. جدا از اغتشاشات سکولار صفحه مداری، غیر کروی بودن زمین یک تنوع اغتشاشی بیشتری را که بر پارامترهای مداری اثر می گذارد، موجب می شود و بیشترین تاثیر را نیز بر ماهواره های نزدیک به زمین و کم ارتفاع خواهد داشت. تاکنون با استفاده از روشهای مختلف، میدان جاذبه زمین و اثر ناهمگن بودن آن بر مسیر ماهواره ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق اثر غیر کروی بودن زمین (با ظهور در مدلهای مختلف ژئوئید) بر مسیر حرکتی و پارامترهای مداری مربوط به یک ماهواره نمونه بررسی خواهد شد. با استفاده از روشهای مختلفی از جمله اندازه گیری های زمینی و نقشه برداری و همچنین بررسی حرکت ماهواره ها در مدارهای مربوطه، می توان جذبه (ژئوئید) زمین را مدل کرد. دقت مدلهای مختلف ژئوئید باعث ایجاد تغییرات در مسیر حرکت شبیه سازی شده اجسام پرنده می شود. در این تحقیق سعی شده تا با شبیه سازی دینامیکی یک ماهواره مدار پایین اثر مدلهای مختلف جاذبه بر این شبیه سازی بررسی شود. در ابتدا روابط مربوط به مدلسازی میدان جاذبه بررسی شده و در ادامه با استفاده از مدلهای مختلف ژئوئید و ضرایب ژئوپتانسیل متفاوت، تغییر مسیر حرکت ماهواره در صفحه مداری (تغییر پارامترهای مداری) مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در پایان نیز برای اطمینان از نحوه عملکرد برنامه شبیه ساز مداری، نتایج بدست آمده با این برنامه با نتایج نرم افزار STK برای ماهواره نمونه مورد نظر مقایسه خواهد شد.