سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

سعید سعیدی – دکترای مهندسی عمران، مشاور پروژه پهای سدسازی و هیدرولیک، عضو هیئت عل
داود نجارنوبری – فوق لیسانس مهندسی عمران، کارشناس سازه در شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرم

چکیده:

برای سنجش فنی میزان فاینان س پذیری داخلی و خارجی اجرای پروژه های بزرگ سیویل بویژه آن ها که مانند سدهای فاقد نیروگاه بزرگ دربردارنده تجهیزات پرقیمت واردات ی و پرجاذبه برای فروشندگان و سرمای ه گذاران خارجی نیستند روشی منطقی معرفی شده است . با بکارگیری نتایج یک مطالعه موردی (Case Study) فاینانس پذیری اجرای یک سد خاکی بزرگ در ایران (سد طالقان)، مراحل مطالعاتی زیر تشریح گشته اند: • تجزیه ساخت (Construction) به بخش های عمده و سپس تجزیه هر بخش عمده به اجزاء کاری • طراحی یا برآورد اولیه جنبه های سه گانه ساخت شامل روش اجرا، ماشی نآلات و نیروی انسانی • تهیه جدول زمانی اجرای بخ شهای عمده و اجزاء کاری• برآورد هزینه اجرای بخ شهای عمده و اجزاء کاری• تفکیک هزینه هر بخش عمده و هر جزء کاری برای تعیین درصد سه م های چهارگانه اساسی هزینه استهلاک و سرمایه ای قسمت “ ماشین آلات، هزینه راهبری و نگهداری ماشین آلات، هزینه مصالح و هزینه نیروی انسانی، بطوریکه اولی ،را تشکیل م یدهد. ” قسمت پرداختنی و مجموع بقیه ” سرمای های• توزیع زمانی هزینه هر بخش کاری بر بخش نظیر در جدول زمانی اجرادر یک دستگاه مختصات صورت پرداخت ها “ و ” صورت وضعیتها “ • رسم منحنیهای مقایسه این دو منحنی اخیر در مطالعات و مذاکرات فاینانس روشنگر موارد مهم زیر خواهد بود:تشخیص نیاز کارفرما به فاینانس و میزان آن-میزان آمادگی پیمانکار در امر مشارکت در سرمای هگذاری با توجه به توان ماشین آلات خود-تنظیم استراتژی در استفاده کارفرما از سرمای هگذاری پیمانکار طرح و سرمایه گذار داخلی-توافق درباره مدت انتظار در دریافت صورت وضعی تها از طرف پیمانکار علاقمند به سرمای هگذاری و نیز نحوه و -بازپرداخت دیون کارفرما با احتساب بهر ه مورد توافق