سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید سجادیان – کارشناسی ارشد مهندسی نفت، واحد علوم و تحقیقات
محمدرضا عشایری – کارشناس ی ارشد مهندسی نفت، واحد علوم و تحقیقات
بابک امین شهیدی – استادیار بخش مهندسی نفت، واحد علوم و تحقیقات
ابوالقاسم امامزاده – استادیار بخش مهندسی نفت، واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

تزریق گاز امتزاج پذیر یکی از مهمترین و مؤثرترین روشهای ازدیاد برداشت نفت است. مهمترین پارامتر در طراحی این گونه فرایند ها است . حداقل فشار امتزاج پذیری کمترین فشا ری است که سیال تزریق شده می تواند بصورت دینامیک و از « حداقل فشار امتزاج پذیری طریق تماسهای مکرر با سیال مخزن به امتزاج پذیری برس د. درحال حاضر روشهای آزمایشگاهی تعیین حداقل فشار امتزاج پذیری عبارتند از آزمایش لول ه قلمی و دستگاه حباب بالا روند ه. به دلیل اینکه اینگونه آزمایشها بسیار وقت گیر و پر هزینه می باشند، بنابراین مدلسازی فرایند تماس چندگانه برای محاسبه و پیش بینی حداقل فشار امتزاج پذیری از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق، دستگاه آزمایش لوله قلمی با است فاده ازروشهای هوش مصنوعی شامل شبکه عصبی مصنوعی، منطق فازی و الگوریتم ژنتیک شبیه سازی شده است . درشرایطی که در دمای مخزن و فشار تزریق، سیال مخزن و سیال تزریق شده به امتزاج پذیر شوند خواص هر دو فازکاملاً مشابه یکدیگر خواهد بود و در ن هایت یک سیستم سیال تک فاز وجود خواهد داشت.