سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی رحیم زاده – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط و عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گ
مهدی کارگر – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط و عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گ
یوسف دادبان شهامت – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط و عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گ
معصومه صادقی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

استفاده از جوش شیرین در نان باعث افزایش ضایعات نان وخنثی شدن اسید کلریدریک معده و اختلال در عمل هضم و جذب مواد معدنی شده وباعث عوارض سوء دیگری می شود.لذا در این تحقیق آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان نانوائیهای گرگان درباره ضررهای استفاده از جوش شیرین در نان مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی با بررسی مقطعی می باشد ابزارجمع آوری داده هادربخش آگاهی ونگرش پرسشنامه ودربخش عملکرد آزمایش شیمیایی والکتروشیمیایی برای تعیین قلیائیت و PH نان بوده است.تعداد ۱۱۶ نانوایی بااستفاده ازشماره اختصاص داده شده به کلیه ۲۰۸ نانوایی لواش، بربری وسنگک شهر گرگان درسال ۱۳۸۵ به کمک جدول اعداد تصادفی انتخاب شد. تکمیل پرسشنامه با مراجعه به هر نانوایی اجرا شد ونمونه های نان از پخت ابتدای روزنانوایی ها برداشت وآزمایشات لازم طبق روش شماره ۲۳۲۰ استاندارد متد انجام شد. آگاهی ۲۸ درصدازکارکنان نانوایی ها درباره خطرات استفاده ازجوش شیرین درنان خوب و ۷۲ درصدمتوسط وضعیف ارزیابی شد. ۳ درصد نانوایان از نگرش خیلی ضعیف، ۲۶ درصدازنگرش ضعیف، ۴۳ درصدازنگرش مناسب و ۲۸ درصدازنگرش خوب برخوردارند. ۸۸/۹ درصدازنانوایی های لواش و ۲۳/۹ درصد از نانواییهای بربری مورد مطالعه از جوش شیرین استفاده کرده اند.بین میزان آگاهی واستفاده از جوش شیرین درتهیه نان رابطه معنی داری وجودندارد. بین نوع نان و نگرش کارکنان نانوایی درباره ضررهای استفاده از جوش شیرین در نان رابطه معنی داری وجود دارد. کارکنان نانوائیهای بربری درباره ضررهای استفاده از جوش شیرین نگرش بهتری دارند. بین نوع نان و استفاده از جوش شیرین رابطه معنی داری وجود دارد. باتوجه به ارزیابی نمره آگاهی کارکنان نانواییها که ۷۲ درصد ضعیف ومتوسط می باشد ارائه آموزشهای مستمردرزمینه مضرات وخطرات استفاده از جوش شیرین درنان لازم بنظر می رسد.باتوجه به عملکرد ضعیف نانوایی های لواش علاوه برآموزش، مسولین امر باید نظارت بیشتری بر کار این گروه از نانواها انجام دهند.