سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین قربانی زاده خرازی – عضو هیات علمی دانشکده علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حسین صدقی – استاد و مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
بهرام ثقفیان – دانشیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
جهانگیر پرهمت – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

اثرات تغییر اقلیم بر الگوی ذوب برف و به دنبال آن تغییر در توزیع زمانی جریان، در مدیریت منابع آب رودخانه های با رژیم برفی بسیار حائز اهمیت است. در این بررسی با استفاده از مدل ذوب برف SRM و همچنین مدل جهانی تغییر اقلیم ECHAM4 با فرض دو سناریوی تغییر اقلیم پیش بینی توزیع زمانی جریان رواناب ناشی از ذوب برف برای نیم قرن آینده شامل دو دوره بیست و پنج ساله در حضور دز انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که زمان حداکثر جریان از بهار به زمستان انتقال خواهد یافت. پیش بینی می شود که در ۵۰ سال آینده در این حوضه توزیع زمانی جریان رواناب ناشی از ذوب برف تغییر خواهد کرد که این امر در رمینه مدیریت پایدار آب آبیاری بسیار مهم و حائز اهمیت است.