سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
هادی مجاهدی – دانشجوی ارشد اگرواکولوژی پردیس کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا عامریان –
هادی قربانی –
مهدی رحیمی –

چکیده:
سرب در غلظت های بالا بعنوان یک عنصر سمی برای انسان ها و بیشتر صور مختلف حیات مانند گیاهان مطرح است. به این دلیل بایستی نسبت به بالا رفتن سطح سرب در خاک نگران بود. به منظور برسی تأثیرآلودگی سرب بر برخی از صفات رویشی و فیزیولوژی گیاه ذرت، آزمایشی گلخانه ای در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای این آزمایش شامل عنصرسرب در ۳ سطح ۰(شاهد)، ۲۰۰ و ۴۰۰(ppm) در خاک بود. پس از آماده سازی خاک، بذر های ذرت در عمق مناسب کشت گردیدند. پس از۸ هفته، ثبت صفات رویشی و اندازه گیری کلروفیل انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که تیمار سرب به صورت معنی داری بر روی میانگین وزن ریشه، اندام هوایی، ارتفاع و نسبت وزنی ریشه به ساقه تاثیر کاهشی داشته است ( P<0.01) و میزان کلروفیل بطور معنی داری (P<0.05) با افزایش سطح آلودگی سرب کاهش یافت.