سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

علی اصغر شارعی – کارشناس کامپیوتر- سخت افزار سرپرست گروه شبکه و ارتباطات

چکیده:

کیفیت، به مواردی فراتر از کارایی استفاده از مواد مربوط می شود . کیفیت نامطلوب، نه فقط منجر به دور ریختن و رد شدن محصول می شود، بلکه نیروی زیادی را نیز صرف دوباره کاریها و تولید مجدد می کند . بدین ترتیب منابعی که به این ترتیب هدر می روند بسیار بیشتر از منابعی هستند که صرف بازرسی های ضروری خواهند شد . به علاوه، زیانی که از نارضایتی مشتری ایجاد می شود، ضرر فاحشی به شمار می آید و نیرویی نیزکه صرف بازاریابی و فروش می شود، به هدر خواهد رفت. فناوریهای نو ظهور و پیشرفته برای حل مسائل مدیریتی در حال تغییر دادن شیوه های ساخت سازمانهای مهندسی مجدد و مدیریت سازمان ها هستند . مدیریت در محیط متحول امروز، برای هر تصمیم گیری نیازمند توجه به عوامل گوناگونی نظیر برنامه ریزیهای قوانین دولتی، نگرش های کارفرمایان توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات ، اطلاع رسانی و افزایش انتظار مشتری ان با داشتن امکان انتخاب دارد . در هر کدام از موارد فوق، مدیریت نیاز به اطلاعات مناسبی داردکه دانش او را افزایش و عدم اطمینان وی را کاهش دهد تا فعالیت مؤثری داشته باشد . بنا براین بهتر است به جای عبارت آشنا مدیریت، انجام دادن کارها از طریق دیگران است " عبا رت " مدیریت، انجام دادن کارها با استفاده اطلاعات مناسب و از طریق افراد است ." را به کار ببریم . در این راستا توجه به IT (فناوری اطلاعات:تسریع اطلاعات تسهیل فرایند ) وTQM (مدیریت کیفیت جامع : بهبود مستمر کل سیستم) ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی ش ده تاثیر فناوری اطلاعات IT و مدیریت کیفیت جامع TQM ، بر اثر بخشی وکارایی سازمان بررسی شود . برای این کار، در ابتدا معیارهای اثربخشی و کارایی در شرایط کنونی سازمان ها تعیین ،سپس به رابطهIT و TQM اشاره می شود ودرادامه تاثیر این ارتباط بر کارایی و اثربخشی سازم ان(تولیدی – خدماتی ) مطرح می گردد. برای آشنایی بیشتر، ضرورت انجام این مطالعه به صورت زیر بیان می شود: هرچند ″ کارایی″ ، شرط زنده بودن پس از موفقیت است، اما چیزی که امروز به آن احتیاج داریم ″ مؤثر بودن ″ است (اثربخشی در عملکرد هزینه قابلیت اطمینان و کیفیت بالاتر که این قدمی فراتر از کنترل و کاهش هزینه ها می باشد ). اثربخشی ، مفهومی عمیق تراز بازدهی و هدفمند بودن دسترسی به خروجی ها و یا حداقل هزینه هاست ( اگرچه همگی آنها را شامل می شود .) پیتر دراکر ١٩٧٤ ″ کارایی″ را درست انجام دادن کارها و ″ اثربخشی″ را انجام دادن کاره ای درست تعریف نموده است . امروزه مؤثرترین روش در مدیریت تولید، نوآوری و اختراعات جدید است و موفقترین شرکت ها در آینده ، آنهایی هستند که دارای ایده های جدید با سرعت و انعطاف لازم باشند. امروزه طرز تفکر و دیدگاه مدیران شرکت ها به کیفیت،نگاه دیگری است . تولید با کیفیت مطلوب، مستلزم داشتن تعریف روشن و شفاف از اهداف، داشتن برنامه کاری و دستورالعمل مشخص برای هر بخش از کار و هر مرحله فرایند، داشتن سیستم ردگیری و نمایش کارا، اندازه گیری، مستند سازی، ثبت وقایع در زمانها و مکانها ونیز چگونگی انجام کارها می باشد.