سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم شایسته زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه شهید چمران
مصطفی چرم – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامعباس صیاد – استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کودهای نیتروژن علاوه بر نقش اساسی در افزایش تولید، در صورت عدم رعایت اصول مصرف بهینه و متعادل به عنوان تهدید کننده سلامت انسان و محیط زیست و بویژه آبهای زیرزمینی تلقی می گردند. روش های کوددهی نقشی اساسی درافزایش کارایی مصرف کود و کاهش آبشویی نیترات دارند. به منظور بررسی تاثیر کاربردهای مختلف نیتروژن بر آلودگی آبهای زیرزمینی از طریق شستشوی نیترات ، تحقیق گلخانه ای در حضور گیاه گندم در چهار تیمار وسه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارها شامل، شاهد (بدون مصرف کود اوره )، تیمار کود -آبیاری با مصرف ۲۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار به صورت محلول در آب، تیمار پخش سطحی با مصرف ۲۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار به صورت پخش روی سطح خاک و تیمار محلول پاشی به صورت ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار از کود اوره به صورت پخش سطحی و ۵۰ کیلوگرم در هکتار به صورت محلول ۲/۵ درصد بر روی گیاه بودند . زه آب ها در چهار مرحله آبیاری جمع آوری شده و غلظت نیترات در آن ها اندازه گیری گردید . با استفاده از معادله بیلان جرمی میزان آبشویی نیترات از میزان کل کاربردی محاسبه شد. تیمار پخش سطحی دارای بالاترین میزان آبشویی نیترات و تیمار شاهد کمترین آبشویی را نشان داد که دارای اختلاف معنی دار با یکدیگر بودند. ترتیب میزان آبشویی نیترات در تیمارهای مختلف به صورت پخش سطحی > کودآبیاری > محلول پاشی > شاهد بود . محاسبه راندمان مصرف آب نشان داد که تیمار کود -آبیاری دارای بالاترین و محلول پاشی دارای کمترین راندمان مصرف آب بودند. با توجه به راندمان مصرف آب بالا و آبشویی نیترات کم، تیمار کودآبیاری به عنوان بهترین تیمار کودی در بین تیمارهای مورد مطالعه انتخاب شد.