سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدسعید هادوی – گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
حامد نجفی آشتیانی – گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
خاطره باقرپور – گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
محمد نجفی آشتیانی – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

در این مطالعه لایه های نازک SnO2:F به روش اسپری پایرولیزیز و لایه های الکتروکرومیک WO3 به روش فیزیکی تبخیر حرارتی در خلاء تهیه شده و مورد مطالعه اپتوالکتریکی قرار گرفته اند. پارامتر های مورد تعیین مشخصه این تحقیق عبارتند از: طیف جذبی، طیف عبوری، ثوابت اپتیکی n وk در گستره نور مرئی. بررسی های انجام شده نشان داد که افزایش دمای بازپخت در هر ضخامت موجب افزایش میزان جذب ، کاهش میزان عبور می گردد. همچنین اثر افزایش ضخامت بر پارامترهای یاد شده بررسی شده است. علاوه بر آن اثرات اعمال پتانسیل به قطعه الکتروکرومیک و تغییر خواص اپتیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است.