سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرهاد رحیمی – کارشناس ارشد مهندسی هوادریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاه
ایرج رجبی – مربی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا
کامبیز بخشنده –

چکیده:

در ایــن مقالــه رفتــار پــس کمــانش ســتونها در برابــر بارهــای فشــاری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت . ایــن کــار بوســیله محاســبه تــنش لهیــدگی بــا اســتفاده از آنــالیز غیرخطــی و بــا توجــه بــه رفتــار غیــر خطــی مــاده، در مــورد مقــاطع مختلــف انجــام شــده اســت . در روشــهای معمــول، آنــالیز پــس کمــانش بــر اســاس هندســه و نــوع بارگــذاری ســازه انجــام مـی شـود . بـر ایـن اسـاس فرمولهـای ی نیـز بـرای محاسـبه اسـتحکام لهیـدگی سـتونها و طراحـی سـازه بدنـه شـناورها طبــق تــنش قطــری، ارائــه شــده اســت . ایــن فرمولهــا بــر اســاس داده هــای بســیار زیــادی حاصــل شــده انــد . آنــالیز پــس کمــانش بکمــک روش اجــزاء محــدود یــک روش عمــومی بــرای هــر هندســه و هــر نــوع بارگــذاری، پیشــنهاد مــی کنــد . در ایــن مقالــه تــنش لهیــدگی بــا اســتفاده از نــرم افــزار MSC.Nastran محاســبه شــده و بــا نتــایج حاصــل از روشــهای نیمه تجربی و نتایج موجود حاصل از آزمایش، مقایسه شده است .