سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رویا گراوند – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه تهران
بهمن بهلولی – دکتری مکانیک سنگ عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

یک ابزار الکتریکی FMI تصویربردار از درون چاه است. این ابزار می تواند در گل حفاری رانا رانده شود. شکستگی ها ساختارهای صفحه ای هستند که در امتداد آنها هیچ جابجایی ظاهری دیده نمی شود. در تصاویر FMI شکستگی ها به صورت ساختارهای خطی دیده می شوند که شیب آنها معمولا تندتر از شیب ساختاری است. شکستگی های با در سازند های تمیز به خاطر گل حفاری رسانا، در تصاویر FMI به صورت رسانا ظاهر می شوند شکستگی های بسته/ مینرالیزه در صورت پر شدن با مواد دانسیته بالا مثل کلسیت و انیدریت مقاوم دیده م یشوندو در این مطالعه شکستگی ها و علت هرزروی گل در یکی از چاه های عمودی میدان پارس جنوبی (اعماق ۲۸۹۶-۲۸۳۶متری) بررسی شد که مطابق با واحدهای K2 و k3 بود. داده های مورد استفاده اطلاعات ابزار FMI و لاگ های چاه بود. نتایج نشان م یدهد که هرزروی گل در برخی زون ها ناشی از وجود شکستگی های طبیعی و حفاری بیشتر در آن بود.