سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

موسی فرزانجو – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
محمدرضا ناروئی راد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

به منظور بررسی روابط میان عملکرد برخی از اجزای عملکرد ماش ۱۶ ژنوتیپ ماش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک (زابل) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی کشت گردید و ضرایب همبستگی و آنالیز علیت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد و تعداد غلاف در بوته در سطح احتمال ۱% وجود دارد همچنین میزان همبستگی عملکرد با صفات تعداد دانه در بوته , وزن ۱۰۰ دانه و تعداد دانه در غلاف منفی بدست آمد. بیشترین میزان اثر مستقیم از طریق تعداد غلاف در بوته بر عملکرد حاصل شد. بیشترین اثر غیر مستقیم منفی وزن صد دانه از طریق تعداد غلاف در بوته اعمال گردید همچنین بیشترین اثر غیر مستقیم مثبت برای صفت وزن صد دانهاز طریق تعداد دانه در بوته اعمال گردید.