سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پرویز معروضی –
فریبا عسکری –
لیلا صادق مقدم –

چکیده:

ازدواج یکی ازمهمترین رویدادهایی است که تقریبا تمام ابعاد زندگی انسان را برای حدود نیم قرن تحت تاثیر قرار می دهد. ازدواج بارزترین تجلی عشق و محبتدر چارچوب مورد قبول جامعه است . در واقع ازدواج پاسخ به نیازی استکه انسان به عشق و محبتدارد.تحقیقات نشان می دهد که بیشاز ۹۰ در صد مردان و زنان دنیا لااقل در مقطعی از زندگی خود ازدواج می کنند. زن و مردی که با همازدواج می کنند باید بتوانند خود را با نیم قرن تحولات اجتماعی و رشد و تغییراتمتقابل یکدیگرتطبیق دهند. در هر ازدواج، رضایت ازازدواج از اهمیت به سزایی بر خوردار است ، و متغیر های گوناگونی بر این احساسرضایتمندی تاثیر می گذارند . اشتغال زن با ایجاددگرگونیهای بنیادی در ساختار شغلی جامعه ، نظام ارزشسنتی به توزیع نقشها و پایگاههای زن و مرد تاثیر دارد. در کشورما گرایش زنان به اشتغال همگام با دسترسی بیشتر آنان به سازمانهای آموزشی و در طی مدتی کوتاه در اغلبشهرهای بزرگشدت یافته استو این پدیده می تواند خانواده را از بسیاری جهات تحت تاثیر قرار دهد. به منظور بررسی تاثیر ساختار اجتماعی برروی رضایتمندی زناشویی، مطالعات متعددی صورت گرفته که هدف از آنها یافتن ارتباط بین ویژگی های فردی (رضایتمندی زناشویی ) وساختار اجتماع می باشد.به عقیده لویسو اسپنیر ۳ فاکتور عمده بر کیفیتزناشویی تاثیر دارند که عبارتند از: -۱ عوامل فردی و اجتماعی که شامل سطح سواد ، میزان در آمد، پیشزمینه اقتصادی همسر و حمایت توسط دیگران می باشد.-۲ رضایتمندی در زندگی در برگیرنده ثبات اجتماعی اقتصادی، شغل همسر، ساختار خانواده و…. می باشد. -۳ باز خوردهای مثبتی که از طرفشوهر به زن وارد می شود،که شامل دیدگاه حمایتی شوهر ، ارضاء عاطفی ، وجود ارتباط لذت بخش و میزان تعامل شوهر می باشد. این پژوهشبا هدف مقایسه میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار شهر گناباد در سال ۸۳ انجام شده است .