سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید قیصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
شهناز دانش – رئئس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
سید محمود موسوی – دانشیار گروه مهندسی شیمی
جواد عابدینی طرقبه – کارشناس ارشد سازمان بازیافت

چکیده:

مدیریت مطلوب مواد ذائدآلی شهری کشاورزی و صنعتی با توجه به حجم بالای تولید روزانه ی آنها در تمامی کشورها از اهمیت ویژه ای به خصوصاز دیدگاهزیست محیطی و بهداشتی برخورداراست.یکی از راه های مناسببرای دفع و استفاده ی بهینه از این زائدات آلی تهیه ی کود های آلی (بیو کمپوست و ورمی کمپوست)برای مصارفکشاورزی باغداری و … است که مزیت این روشها از لحاظ اقتصادی و بهداشتی در مقایسه باسایر روشها به اثبات رسیده در این تحقیق امکان استفاده از زائداتسبزیجات تولید شدهدر میادین میوه و تره بار مشهد به صورت مخلوط با کود گاوی و کمپوست زباله ی شهری به عنوان بستربرای تولید ورمی کمپوستبا استفاده از یک گونهکرم خاکی اپی ژیک به نامeisenia fetida مورد بررسی قرار گرفت.ضایعات سبزیجات مورد استفادهدر این مطالعه شاملضایعات شاهی ریحان کاهوکلم و دیگر انواع سبزی بود این تحقیق در غالب یک طرح کاملا تصادفی با سه نوع بستر _شاملمخلوط ضایعاتسبزیجات و کود گاوی مخلوط ضایعات سبزیجات و کمپوست و مخلوط ضایعات سبزیجات با کود گاوی و کمپوست در ۴ سطحاختلاط مواد بستر _شامل۲۰ ۳۰ ۴۰ و ۵۰ % وزن خشک بستر سبزیجاتو مابقی کود گاویو کمپوست)به همراه تیار شاهد (۱۰۰% سبزیجات)مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه تعداد کال تیمار ۱۳ عدد بودهو هر تیمار در سهتکرار ساخته شدهودر مجموع ۳۹ واحد آزمایشگاهی تهیه گردید.عمل تلقیح کرم خاکی در دو مرحله شاملزمان ساخت تیمارو پس از پشت سر گذاشتنمرحله ی پری کمپوست به مدت ۱۴ روزبا اضافه کردن ۲۵ عدد کرم خاکی بالغ بر وزن تقریبی ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلی گرمبه هر ظرفانجام شد.در حالیکه بررسی شرایط محیطیتیمار های مختلف شامل ph-ec درصد رطوبتو درجه حرارت گواه مناسببودن شرایط محیطی برای رشد کرمهای خاکی بود اما مشاهده شد که رمهای خاکی نتونستند در هیچ کدام از تیمار ها فعالیت کنند به طوریکه بعد از عمل تلقیح در هر ۲ مرحله تعدادی از انها از ظروف خارج شدهو کرم های باقیماندهپس از چند روز زندگی در بسترتماما از بین رفتند و دچار پوسیدگی و تجزیه شدند.این موضوع میتواندبه دلیل مواد شیمیایی اسانسها و ترکیبات غذایی خاص موجود در ضایعات سبزیجات متعفن و گندیدهشدن سریع سیزیجات و یا آزاد شدنگازهای سمس فرار و اسید های آلی مضر برای کرم های خاکی در طی چند مرحلهتجزیه میکروبی اولیه باشد.