سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل رفیع پورگتابی – دانشجوی دکتری آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
زهرا گویا – دانشیار آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

کمتر ( هیچ؟ ! ) مدل یا دیدگاه برنامه درسی وجود دارد ( وجود ندارد؟ !) که نقش معلم را در تدوین و اجرای برنامه درسی قصد شده انکار کند ( اصول و استانداردهای ریاضیات مدرسه ای NCTM ،۲۰۰۰ ؛ ایزدی و گویا، .۱۳۷۹ دانلی ، .۲۰۰۵ گویا و فتحی، .۱۳۸۱ فتحی، .۱۳۸۳ لوی، .۱۹۹۱ لیان هو و همکاران، .۲۰۰۴ مهرمحمدی ۱۳۸۱ ؛ هووانگ، ).۲۰۰۴ با این حال، نظرات مختلفی در مورد میزان مشارکت معلمان در فرآیند برنامه ریزی درسی وجود دارد . این مقاله با تأکید بر نقش معنا دار معلم در فرآیند برنامه ریزی درسی، به مصداق هایی از جرح و تعدیل برنامة درسی ریاضی در ایران اشاره می – کند که درون نظام متمرکز آموزشی در حال انجام است و ادعای مقاله این است که این جرح و تعدیل ها، نمونه هایی از برنامة درسی مدرسه محور در معنای محدود آن هستند که درون نظام های آموزشی متمرکز معنا پیدا کرده اند . از این گذشته، رامبرگ (۱۹۹۶) ، معتقد است که برنامة درسی و فعالیت های پیش بینی شده در آن، و میزان مناسب بودن و کارآمدی آن ها، یک مسألة تجربی است و تا حد زیادی، به دانش قبلی دانش آموزان و سطح انتظارات آنها بستگی دارد و تنها معلم است که می تواند این دو را تعیین کند . به همین دلیل، وی معتقد است که برنامه ریزی درسی نمی تواند یک علم دقیق باشد . رامبرگ در ادامه مدعی است که برنامة درسی » قصد شده « تنها می تواند نشان دهندة بهترین حدسهای ما در موردآن چه که دانش آموزان را علاقهمند میکند و توانایی ریاضی را در آنها پرورش میدهد، باشد . به گفتة وی؛ برنامة درسی » واقعی « یا آن چه که در ادبیات برنامة درسی از آن به عنوان برنامة درسیِ » اجرا شده « نام برده می شود، بستگی به انتخاب معلم دارد، هم چنان که » برنامة درسی کسب شده « بستگی به علاقة دانش آموز و دانش قبلی وی دارد و این انتخاب، جلوه ای از برنامه ریزی درسی مدرسه محور است