سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین حسین زاده – عضو هیئت علمی پژوهشکدة مطالعات و تحقیقات فناوری، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
محسن بهرامی – عضو هیئت علمی دانشکدة مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدجواد دهنادی – گروه صنعتی ایران خودرو
حسین ضیائی – گروه صنعتی ایران خودرو

چکیده:

به دنبال سبقت گرفتن صنایع خودرو ژاپن نسبت به رقبای اروپایی و آمریکایی، به منظور شناسایی دلایل این پیشرفت، آمریکایی ها یک برنامه مطالعاتی و تحقیقاتی را در دانشگاه ام . آی . تی تحت عنوان : برنامة وسائط حمل و نقل موتوری(IMVP)به اجرا درآوردند . حاصل این مطالعه که در کتاب « ماشینی که جهان را متحول ساخت » در سال۱۹۹۱منتشر شد، نشان داد که روش ها وابزارهای بکارگرفته شده توسط شرکت خودورسازی تویوتای ژاپن موجب اصلی سبقت گرفتن صنایع خودرو ژاپن نسبت به رقبای غربی آن بوده است . این روش تولید که بعضی آن را » سیستم تولید تویوتایی “ ۵ می نامند، دردانشگاه ام . آی . تی . » تولید ناب / بدون چربی « لقب گرفت، و در شرایط خاص ژاپن در بعد از جنگ جهانی دوم که ملت جنگدیده و شکست خورده ژاپن نیاز به اقلام متنوع مصنوعات، با تعداد کم و با قیمت ارزان داشت اتفاق افتاد . در پی انتشار آن کتاب و برداشته شدن پرده از راز موفقیت ژاپنی ها در صنایع خودرو، فرماندة نیروی هوایی آمریکا در ۱۹۹۲ این سؤال را برای تیم مستقر در دانشگاه ام . آی . تی . مطرح کرد که آیا مفاهیم و روش های یادشده در صنایع نظامی و هوایی هم کاربرد دارد؟ جواب سؤال یادشده از طرف تیم مربور ” آری “ بود . در پی این پاسخ مثبت، و به علت مطالعات قبلی مرتبط انجام شده در آن دانشگاه، سر انجام در ۱۹۹۳ کنسرسیومی موسوم به لای (LAI) با مشارکت اصلی افرادی از دانشگاه ها، اتحادیه های کارگری، دولت و صنایعی که در ساخت وسایل صنایع دفاعی دخالت داشتند شکل گرفت . با توجه به مأموریت این تشکل در راستای اجرای ناب در سازمان های عضو، یک سری روش ها و دستورالعمل ها تحت عنوان محصولات ” لایتدوین و منتشر می گردد که بکارگیری آنها موجب موفقیت های بزرگی در امر اجرای ناب در شرکت ها و سازمان های ذیربط شده است . در این ارتباط، در راستای اهداف ً اجرای طرح جامع نابدر گروه صنعتی ایران خودرو، در پی یک مطالعة ها و ابزارهای مناسب برای آن شرکت، مدل، نقشه راه ها و سیستم های خودارزیابی ناب بهینه پویی برای دستیابی به مدل تدوین شده توسط ” لای “ به عنوان اساس و ابزارهای اجرای فعالیت های ناب در گروه انتخاب و طبق یک برنامة منسجم در حال بکارگیری است . در این مقاله برخی از مستندات بکارگرفته شده و یا آنهایی که در دستورکار برنامه های اجرایی هستند معرفی شده است . از طرف دیگر، بررسی عملکرد موفقیت آمیز این تشکل در بیش از یک دهه، حاکی از یک الگوی موفق در خصوص همکاری های تعریف شدة چند جانبة دولت، دانشگاه، صنعت و نیروی کار است . به منظور اجرای سیستم ناب فراگیر در جهت رقابتی کردن صنایع کشور، و ساختارمند کردن همکاری های چندجانبة دولت، دانشگاه و صنعت در این راستا، ایجاد انجمن ناب ایران ۱ (ILA) در قسمت پایانی مقاله پیشنهادشده است .