سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدفرید قادری – گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران ایران
ابوطالب گرئی – گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران ایران
مجید شخص نیایی – گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران ایران

چکیده:

در ایــن مقالــه برنامــه ریــزی تولیــد نیروگاههــا بــه روش سلسله مراتبی انجام می گردد . در رویکرد سلسله مراتبی مسـئله اصلی ( مسـئله یکپارچـه ) بـه زیـر مسـائل کـوچکتر شکسـته می شود و در قالب چند سطح حل مـی گـردد . سـطوح بـالاتر دربرگیرنده استراتژیهای کلی س ازمان و سطوح پـایینتر مربـوط به برنامه ریزی دقیق می باشند . خروجی هـر سـطح از سـاختار سلسله مراتبی بعنوان ورودی برای سطح بعدی در نظر گرفتـه می شود . در اولین سطح از ساختار پیشنهادی ابتدا مقادیر تقاضـا در ساعات آتی با استفاده از تکنیـک ابتکـاری بـا اضـافه نمـودن مضربی از انحراف معیار و یک روش جدید که برای مصـارف ساعتی هر ماه یک الگو تعیین می نماید؛ برآورد می گردنـد . در سطح دوم مقدار تقاضـای تعیـین شـده بـرای هـر سـاعت بـا اســتفاده از روش تحلیــل سلســله مراتبــی بــین نیروگاههــای مختلــف کشــور بــا در نظــر گــرفتن معیارهــایی نظیــر میــزان آلایندگی محیط زیست و سهم از تولید کـل کـه در روشـهای مختلف برای تولید برق استفاده می شـود؛ بـه انـواع روشـهای تولید برق تخصیص داده می شود . در سطح سوم با استفاده از یک الگوریتم ابتکاری نیروگاههایی را که باید وارد مدار شوند تعیین می گردند . در حقیقت خروجی آخرینسطح از سـاختار پیشنهادی، بیان کننده ترکیب بهینه از ورود نیروگاهها به مـدار جهت برآورده نمودن مقدار تقاضای پیش بینی شده می باشد .