سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمد ثامتی – کارشناس ارشد مهندسی مدیریت ساخت از دانشگاه تهران
شاهرخ مالک – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

برنامهریزی واقعگرایانه یک پروژه عمرانی در صورتی قابل حصول است که اطلاعات لازم در ارتباط با اجزای عمل فعالیت های اجرایی از قبیل مقادیر کار، مدت انجام، هزینهها و منابع لازم به نحو واقعگرایانهای موجود باشد . بررسیهای انجام گرفته در کشورمان نشان میدهند که متأسفانه برنامهریزی و تخمینهای اولیه بسیاری از این پروژهها، مبتنی بر قضاوتهای نه چندان صحیح و بدون در دست داشتن دورنمایی روشن و منطقی از ملزومات مورد نیاز برای آنها بوده است . همچنین اطلاعاتی که در حین اجرای آنها گردآوری میشود هدفمند نبوده و به نحو قابل استفاده در مراحل آتی بایگانی نمیشوند . علاوه بر این موارد، طبیعت پروژههای عمرانی، به گونهای که هیچ پروژهای را نمیتوان با پروژهای دیگر، حتی در نوع خود مورد مقایسه کامل قرار داد، باعث شده که شاهد چرخه تکرار شونده اشتباهات گذشته باشیم . هدف از این تحقیق پیشنهاد سیستمی است که تا حد ممکن از بروز این مشکلات جلوگیری نموده و یا آنها را به نحو مناسبی کاهش دهد . لذا با توجه به تنوع پروژههای مطرح، در نخستین گام، گروه متداولی از پروژههای پلسازی که تا کنون تعداد زیادی از آنها در کشورمان ساخته و بهرهبرداری شده، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور، با استفاده از ساختار تجزیه کار ۱ ، عملیات اجرایی این پروژهها به تعداد محدودی از فعالیت های اصلی تقسیم شده است . سپس فرمهای گردآوری اطلاعات در مراحل مختلف پروژه و جداول کامپیوتری بانک اطلاعاتی اکسس، برای ثبت و پردازش و پالایش این اطلاعات در سیستم پیشنهادی مدیریت اطلاعات پروژه، تدوین شده است . در نهایت محیطی نرمافزاری برای کاربردهای مکانیزه سیستم فوق تدوین گردیده است . به منظور اطمینان از صحت عملکرد سیستم، از اطلاعات فرضی استفاده شده است .