سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود شجری پور موسوی – اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان
سیداحمد صائبیان – اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان
عباس فیض بخش – اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان
اکبر منصوری – اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان

چکیده:

اورژانس نقش حیاتی در مواجهه با حوادث وبلایا دارد پس از وقـوع حـوادث ، مـدیریت ، مـشارکت وکمـک متقابـل مـدیران اورژانسها در یک منطقه جغرافیایی خاص از جنبه های مختلف اهمیت یافتـه وقابـل ارزیـابی مـی شـود اجتنـاب از مخـاطرات احتمالی مختلف ازجمله مدیریت خطرباعث می شود که در کشور های مختلف از جمله امریکا ، سیستم مـدیریت اورژانـس بـه برنامه Emergency Managers Mutual Aid (EMMA) اهتمام ورزد . هدف نهایی ایـن برنامـه حمایـت عملیـات مـرتبط بـا حوادث وبلایا درحوزه خاص جغرافیایی توسط مدیران حرفه ایی اورژانس میباشد . با این وصف سیستم اورژانس کشوراز زمان پیدایش تا کنون فاقدمدیران حرفه ایی اورژانس بوده است مدیران اورژانـسها غالبـا پزشک عمومی بدون طی دوره خاص ومرتبط می باشند ومعمولا حداکثرطی یک دوره ۳ تا ۴ سـاله تعـویض مـی شـوند جـدی نگرفتن رشته مدیریت اورژانس به شکل حرفه ای وعدم وجودبرنامه هایی همچون EMMA یکی از دلایل مهـم واثرگذاردرعـدم کارایی واثربخشی اورژانس خصوصا درحوادث وبلایا می باشد . این مطالعه کوشیده است با بررسی برنامه اسـتراتژیک مـشارکت وکمـک متقابـل مـدیران حرفـه ای اورژانـس ، یـک سیـستم استاندارد مدیریت اورژانس Standardized Emergency Management System (SEMS) را تشریح وبا وضعیت موجـود کشورمقایسه نماید در برنامه استراتژیک مشارکت مدیران حرفه ای اورژانس : اهداف ، ساختار، سیاسـت هـا وروشـها، چگـونگی گزینش مدیران اورژانـس ، ادراک وفهـم عملیـات اورژانـس ، سیـستم ا سـتاندارد اورژانـس موردتـشریح و تحلیـل قـرار گرفتـه وپیشنهادات لازم برای سیستم اورژانس کشورارایه شده است .